Aktiviteter & Kompetencer

Oprensning:

 • Oprensning af søer

 • Oprensning af parksøer

 • Oprensning af slotssøer

 • Oprensning af havedamme

 • Oprensning af mølledamme

 • Oprensning af moser

 • Oprensning af vandhuller

Opgravning / Jordarbejde:

 • Opgravning af åer

 • Opgravning af vandløb

 • Opgravning af voldgrave

 • Opgravning af regnvands bassiner

 • Opgravning af spildevands bassiner

 • Opbygning af skråninger

 • Etablering af stendiger

 • Etablering af stensætning

 • Terrænregulering

 • Anlægsarbejde

Uddybning:

 • Uddybning af havne

 • Uddybning af moler

 • Uddybning af sejlrender

Kystsikring / Sikring mod oversvømmelse:

 • Sikring af skrænter

 • Ramning af pæle

 • Dræning

 • Forstærkning af diger

 • Forhøjelse af eksisterende diger

 • Ny etablering af diger

 • Ny etablering af høfder

 • Opbygning i store sten

 • Opfyldning

Etablering i vand:

 • Etablering af faunapassager

 • Etablering af stenstryg

 • Etablering af kunstige øer / fugleøer

 • Udlægning af gydegrus

Grøfter:

 • Oprensning, gravning og ny anlæg af grøfter

 • Oprensning, gravning og ny anlæg af render

 • Oprensning, gravning og ny anlæg af kanaler

 • Afvanding af eng, skov og mark

 • Afvandingsgrøfter

Klimatilpasning:

 • Sænkning af terræn

 • Stabilisering af sokkel, fundamenter og kældre

 • Systemer for afvanding

 • Terrænregulering, jordarbejde

 • Udlægning af grus

Bjærgning:

 • Bjærgning på blød bund

 • Bjærgning på lavt vand

 • Bjærgning med pumpning, grapning og gravning

 • Bjærgning med understøttelse af emne

 • Bjærgning med træk eller løft

Rydning af bevoksning:

 • Rydning af pil og lignende i blødbund

 • Optagning af trærødder (stød)

 • Nedknusning eller neddeling samt bortskaffelse

Dykning:

 • Undervands undersøgelser

 • Undervands billeder og film

 • Dokumentation

Transport:

 • Salg og levering af muldjord, sand, sten og grus

 • Transport af sediment, slam mv.

 • Transport af maskiner på blokvogn