post@tkstraarup.dk21 75 89 23

Oversigt for vores aktiviteter og ydelser

Oprensning og uddybning
 • Oprensning af søer
 • Oprensning af parksøer
 • Oprensning af slotssøer
 • Oprensning af havedamme
 • Oprensning af mølledamme
 • Oprensning af moser
 • Oprensning af vandhuller
 • Oprensning af bassinner
 • Oprensning af voldgrave
Uddybning af havn og sejlrende
 • Uddybning af havne
 • Uddybning af moler
 • Uddybning af sejlrender
Kystsikring og sikring af skrænter mod jordskred
 • Sikring af skrænter
 • Ramning af pæle
 • Dræning
 • Forstærkning af diger
 • Forhøjelse af eksisterende diger
 • Ny etablering af diger
 • Ny etablering af høfder
 • Opbygning i store sten
 • Sikring af skrænter
 • Genopretning af skrænter
 • Jordskred
Grøfter & vandløb
 • Oprensning, gravning og ny anlæg af grøfter
 • Oprensning, gravning og ny anlæg af render
 • Oprensning, gravning og ny anlæg af kanaler
 • Afvanding af eng, skov og mark
 • Afvandingsgrøfter
Opgravning / Jordarbejde
 • Opgravning af åer
 • Opgravning af vandløb
 • Opgravning af voldgrave
 • Opgravning af regnvands bassiner
 • Opgravning af spildevands bassiner
 • Opbygning af skråninger
 • Etablering af stendiger
 • Etablering af stensætning
 • Terrænregulering
 • Anlægsarbejde
Bjærgning
 • Bjærgning på blød bund
 • Bjærgning på lavt vand
 • Bjærgning med pumpning, grapning og gravning
 • Bjærgning med understøttelse af emne
 • Bjærgning med træk eller løft
Faunapassage, gydegrus og etablering i vand
 • Etablering af faunapassager
 • Etablering af stenstryg
 • Etablering af kunstige øer / fugleøer
 • Udlægning af gydegrus
 • Opgravning af spildevands bassiner
Rydning af bevoksning
 • Rydning af pil og lignende i blødbund
 • Optagning af trærødder (stød)
 • Nedknusning eller neddeling samt bortskaffelse
Andre special opgaver og assistance ved industri
 • Specielle løsninger
 • Specielle maskiner
 • Anderledes tankegang